UFO melden

UFO melden

 

Was u ooit getuige van een merkwaardig verschijnsel dat zich in de lucht of nabij de grond manifesteerde en waarvoor u niet zo direct een verklaring kon bedenken? Sinds 2007 kan u met een dergelijke ervaring terecht bij het Belgisch UFO-meldpunt.

 

 

Begin 2016 besliste het Belgisch UFO-meldpunt om een andere koers te varen en niet langer energie en tijd te steken in onvolledig ingevulde meldingsformulieren en waarnemingen met een geringe vreemdheid. Het onderzoek dat het meldpunt voert legt zich voortaan hoofdzakelijk toe op goed gedocumenteerde gevallen waarvoor, althans op het eerste gezicht, geen eenvoudige verklaring te bedenken valt. De ontvangen meldingen worden voortaan ingedeeld in twee categorieën:

 

 

Waarnemingen met geringe vreemdheid en/of meldingen van ondermaatse kwaliteit

 

Deze meldingen worden niet langer van een evaluatie voorzien (tenzij er foto- of filmmateriaal is bijgevoegd of één enkele zekere of quasi-zekere verklaring bestaat) en de melder ontvangt enkel nog een standaardmail. Als er een zekere of quasi-zekere verklaring bestaat zal die in een voetnoot bij de mail vermeld worden.

 

Als minstens één van de onderstaande karakteristieken van toepassing is, bestaat er een grote kans dat de melding in deze categorie valt.

 

● object dat bij duisternis werd waargenomen en naast vaste verlichting ook knipperlichten voerde

● ster-of bolvormig voorwerp dat een rechtlijnig traject volgde zonder opvallende versnellingen

● lichtpunt dat minutenlang stationair of quasi- stationair bleef (kleine verspringingen inbegrepen)

● lichtverschijnsel dat minder dan 5 seconden zichtbaar was

● verkleuringen van de hemel of een gloed op lage bewolking

●lichten of objecten die op een foto of video opduiken, maar niet werden opgemerkt op het moment dat de opname werd gemaakt

● enkel geluid waargenomen

● melding bevat onvolledige, slecht geformuleerde of tegenstrijdige gegevens

● melding afkomstig van een melder die zich niet bereid verklaarde om bijkomende vragen te beantwoorden.

 

 

Waarnemingen met een hoge vreemdheid

 

Deze meldingen worden uitgebreider onderzocht. De getuige wordt via mail gecontacteerd en na afloop van het onderzoek van onze bevindingen op de hoogte gebracht. In welke categorie uw waarneming valt is te zien op de pagina “recente meldingen” waar alleen bij nader onderzochte gevallen een vergrootglas staat afgebeeld.

 

Indien de melding duidelijk niet tot de eerdere categorie behoort, en er ten minste twee van de onderstaande punten van toepassing zijn, bestaat er een grote kans dat uw melding in deze categorie belandt.

 

● de waarneming wordt gedetailleerd en uitvoerig beschreven

● er worden voldoende details gemeld die een gekend natuurverschijnsel of een gekend product van menselijke activiteit uitsluiten

● het verschijnsel werd in goede omstandigheden van nabij waargenomen

● de gebeurtenis liet een grote, blijvende indruk na op de waarnemer

● er is tastbaar en/of meetbaar fysisch of fysiologisch bewijsmateriaal voorhanden (foto’s, video’s, radar, sporen,…)

● er waren meerdere getuigen

 

 

Op basis van hun kennis en ervaring klasseren de medewerkers van het meldpunt iedere ontvangen melding volgens deze twee categorieën, daarbij louter de informatie gebruikend die hen via het meldingsformulier (plus eventuele bijlagen) heeft bereikt. Mocht u het niet eens zijn met de klassering van uw melding, dan staat het u natuurlijk vrij om dit met de nodige onderbouwing en eventueel extra informatie aan het meldpunt te laten weten. Op basis van zo’n reactie en eventuele vervolgcorrespondentie kan herklassering worden overwogen.

 

 

Om uw waarneming correct te kunnen verwerken, is het absoluut noodzakelijk dat u alle gevraagde gegevens zo nauwkeurig mogelijk invult.

 

 

 

 

Copyright ©2017 Belgisch UFO-meldpunt Alle rechten voorbehouden